5  
سه شنبه پنجم بهمن 1395 ساعت 0:45 ق ظ
نام کاربری:  
رمز ورود:  
ورود    ثبت نام / بازنشانی رمز ورود
سه شنبه بیست و دوم شهریور 1390 ساعت 10:36 ق ظ


با توجه به کاهش ظرفیت خوابگاه برادران و با در نظر گرفتن معدل کل متقاضیان اسکان، دانشجویانی که نام آنها در لیست پایانی این اطلاعیه اعلام شده است، می توانند با در نظر گرفتن نکات ذیل جهت ثبت نام خوابگاه اقدام نمایند.

سه شنبه بیست و دوم شهریور 1390 ساعت 9:57 ق ظ


سه شنبه 29-6-1390دانشجویان دختر و پسر ورودی 89 ساعت 8 صبح - چهارشنبه 30-6-1390 دانشجویان دخترو پسر ورودی 88-87 ساعت 8صبح - تذکر 1: تحویل اصل فیش پرداختی وداشتن دو قطعه عکس و مراجعه حضوری شخص دانشجو در روزهای معین شده الزامیست -